Blog Image

Victory Center IRC

Pastorn har ordet

Är ett forum där församlingens pastor varje vecka kommer att lägga ut delar av söndagens predikan till egna studier. Att vara på en söndags gudstjänst och uppleva välsignelsen vid den är alltid underbart. Vi som människor behöver gemenskapen för vårt eget bästa, men här vill vi ge dig möjligheten att också kunna gå tillbaka och studera skriften själv. Till uppbyggnad och välsignelse. Men också en möjlighet för dig som inte kan komma att också få del i det som ges i form av ordets undervisning förutom våra inspelningar som också finns tillgängliga via vår hemsida.

För övrig vill pastorn också här dela med sig av olika nyheter och uppdateringar från församlingens verksamhet.

Friheten är din

Veckans predikan Posted on Sat, August 12, 2017 16:08:33


Joh. 8:36 Om nu Sonen
gör er fria, blir ni verkligen fria
.

Bara och enbart
Jesus kan göra oss fria från synden och bundenhetens slaveri. När vi lever i
världen och följer systemet tycker vi som oftast att allt är bra. Det är när
problemen hopar sig eller begäret till något blir för starkt att vi börjar söka
oss efter ett alternativ. Många religioner och filosofiska tankar visar på en
väg att söka en högre kunskap och förståelse, och många vill nöja sig med detta
och tycka livet blir bättre genom detta. Men Jesus visar på vägen vidare till
inte bara förståelse och kunskap utan en total frihet från denna världens krav
och begär. Där vi bara i honom kan bli verkligen fria, från slaveriet som
driver dig att göra det du inte ville göra men gör ändå. Är då en kristen
felfri, NEJ. En kristen för dagligen en kamp mot denna världens tankar och den
politiskt korrekta synen på samhällets uppfattning om rätt och fel. Däremot har
en kristen löftet om evigt liv och friheten i Kristus. Vilket gör det värt att
kämpa för och att se fram emot, men också genom den Helige Ande ge oss en hjälp
till att klara det.

Rom. 8:1–4 Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i
Kristus Jesus. Ty livets Andes lag har i
Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag
. Det som var
omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud
genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en
syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. Så skulle lagens krav uppfyllas
i oss som inte lever efter köttet utan efter
Anden
.

Hemligheten till
att leva i den frihet som Gud har för oss i detta liv ger han oss genom Anden,
så att vi är fria från fördömelsen/domen i lagen, utan lever i nådens frihet
att vi är frikända. En nåd som jagar bort all rädsla för rädslan hör ihop med
domen, men är vi frikända i Jesus kan vi också leva som fria. Din frihet är att
du inte ska dömas utan har redan blivit frikänd, lev då i denna frihet. Fri
från alla laster och lustar till denna världens kortlivade behag.

2 Kor. 3:17 Herren är
Anden
, och där Herrens Ande är, där
är frihet
.

När du och jag
lever i och genom den helige andens ledning lever vi också under friheten. För
han leder dig till frihet. Därför Gud är Ande, måste vi leva i Anden för att ta
del av hans dimension. Guds Ande kan enbart förstås av Anden, 1 Kor. 2:10-16.
Ja djupet i Gud och kan inte förstås av den utan Anden och Kristi sinnelag. En
andlig människa kan inte heller bedömas av den som inte leds av Anden. Det är
att vandra i Andens frihet.

Gal. 5:18 Men om ni leds
av Anden
, står ni inte under lagen.

Halleluja, i att
leva enligt Guds Ord och förstå det Jesus undervisa så leds vi av Anden och är
inte under lagen. Så som denna värld som ligger under lagens förbannelse.

Jak. 1:25 Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag (Evangeliet) och blir kvar i den och inte är en glömsk hörare utan
en verklig görare, han blir salig i sin gärning.

Evangeliet sätter
oss i frihet till att tjäna, men vi bevarar också vår frihet genom att förbli i
Jesus och hans Ord. När vårt kristenliv bara blir en handling och livsstil så
tappar vi vår frihet och kommer lätt in under lagen igen. Men du bevarar din
frihet genom att ständigt vara beroende av den Helige Ande och förblir i Ordet.

Joh. 8:31-32 Jesus sade till de judar som hade satt tro till
honom: “Om ni förblir i mitt ord,
är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria
.”

Amen, verkligen ett
ord att ta till sig och att leva efter. Men att vara fri från lagen ger oss
inte rätt att bryta den. Ja, men det är väl inte så noga om det främjar
Evangeliets framgång. Kanske ett uttryck du har hört, någon gång. Men den
Helige Ande vill leda oss till att göra rätt i alla situationer, så att du likt
Paulus kan säga att mitt samvete är rent inför Gud.

1 Pet. 2:16 Ni är
fria
, men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda utan
för att tjäna Gud.

Jesus sätter oss
fria till att leva ett liv i enlighet med lagen men vi döms inte av den utan är
frikända redan i honom. Till att låta oss ledas av den Helige Ande och att leva
i frihet.

Friheten i Jesus är
din!Vems slav är du?

Veckans predikan Posted on Thu, July 27, 2017 09:27:16


Gal. 4:3–10 På samma sätt var det med oss. Så länge vi var
omyndiga var vi slavar under världens stadgar. Men när tiden var fullbordad
sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle
friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom
ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: “Abba!
Fader!” Så är du inte längre slav
utan son
, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Tidigare, då ni
inte kände Gud, var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar.
Men nu, då ni känner Gud, ja, än mer, har blivit kända av Gud, hur
kan ni då vända tillbaka till dessa svaga och ynkliga människostadgar

som ni på nytt vill bli slavar under? Ni iakttar noga dagar och månader
och särskilda tider och år.

När vi inte var
frälsta och tagit emot Jesus som vår frälsare och herre i våra hjärtan, var vi
omedvetet slavar under denna världens makter. Men i Jesus har vi fått söners
rätt och kan kalla oss Guds barn. Till en början blir vi alla överlyckliga och
frimodiga när vi är nyfrälsta och våra andliga ögon har fått skåda in i Guds
fantastiska frälsningsplan. Med kommentaren som att varför har jag inte sett
detta tidigare och man vill på alla sätt dela det med alla andra. Med tiden
bleknar denna första ”kärlek” och uppenbarelse, då är skansen stor att du allt
mer börjar lyssna till olika läror och utläggningar som tar dig mer och mer
bort från friheten i anden och in i olika traditioner.

Gal. 2:4 (Hade det berott på de falska bröder som smugit sig
in, skulle han ha blivit tvungen till det). De hade nästlat sig in för att
spionera på den frihet vi har i Kristus Jesus och göra oss till slavar
.

Det finns människor (inte demoner) som aktivt
vill lära ut läror för att bedra den troende att åter bli slavar under
traditioner och olika bud. Vi är i Kristus kallade till frihet i anden och
genom andens ledning vandra i hans fotspår. Men människor med olika kyrkliga
traditioner vill få dig in i sitt system, om så vare sig katolskt, ortodoxt,
lutherskt eller evangeliskt. Traditioner som sätter Guds Ord till sidan framför
den egna traditionen och bud om hur det ska vara. Även om mycket av detta
oftast är fött av anden så har det istället för liv blivit död filosofi. Dessa
människor vill säga att det är så vi gör det och att så de andra gör det är fel
osv, oftast skapar dessa traditioner konflikter och splittring istället för
gemenskap. Vi börjar att diskuterar formen istället för att ta emot innehållet
i Guds Ord under andens ledning, och du har blivit slav under kyrkoårets
formaliteter istället för den frihet du har kallats till.

Kol. 2:8 Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och
bedrägliga filosofi
, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och
inte på Kristus.

Ta denna förmaning
till dig och påminn dig själv att varje dag leva i andens frihet i Kristus
Jesus. Lyssna men ta inte emot allt, pröva allt och ta till vara på det goda.
Diskutera inte för diskutioner skapar enbart splittring. Vi är kallade till att
vara ett i Kristus Jesus, det är ett vittnesbörd för världen, en enhet som
byggs genom den Helige Ande och inte av våra kyrkliga strukturer. Kyrka betyder
att det är en plats där troende möts för att fira Gudstjänst, inte att totalt
dominera ditt kristenliv som bygger på din personliga gemenskap med Guds son;
Jesus Messias. Ingen kyrklig ledare kan ställa sig upp och säga: jag är den
alla ska följa så att vi får enhet. Bara Jesus kan vara huvudet för sin kyrka
och lemmarna i hans kropp hålls ihop av Helige Ande som vi troende har fått i
våra hjärtan, där får vi sann frihet och gemenskap.

Kol. 2:20–23 Om ni
med Kristus har dött bort från världens stadgar
, varför uppför ni er då som
om ni levde i världen och böjer er under dessa bud: “Det skall du inte
röra, det skall du inte smaka, det skall du inte ta på”. Och detta gäller
sådant som är bestämt att användas och förbrukas, efter människors bud och
läror. Detta uppfattas visserligen som ‘vishet’, med sin självvalda gudstjänst,
sin ‘ödmjukhet’ och sin späkning av kroppen, men det har inget värde utan är
bara till för att tillfredsställa det köttsliga sinnet.

Världen vill hela
tiden dra i oss och försöka locka oss tillbaks med alla tänkbara medel, så att
du åter blir slav under dess begär och traditioner. Men dessa lockelser kan
bara tillfredsställa dig själsligen. Du kan verka ödmjuk och känna till ”Jesus
snacket” och vet vad du ska svara på de olika frågeställningarna, men du ger
dig hän till något annat. Det kan vara traditionen, ditt arbete, din familj
eller företag som upptar första plats i ditt hjärta. Du känner dig tillfredsställd,
men andligen är du långt ifrån Gud. Du är slav under det som upptar ditt
hjärta.

Jes. 29:13 Och Herren har sagt: Eftersom detta folk kommer
till mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara
långt ifrån mig, så att deras fruktan
för mig består i
inlärda mänskobud,

Låt det inte vara
så i ditt liv! Har det genom livets olika kamper upplevts som andra saker har
blivit viktigare än din ”första kärlek” till Jesus, sök dig då tillbaks till
denna. Genom att låta Guds nådegåva flamma upp igen i ditt liv genom bön och
Ordet. Börja läs bibeln, bed och till och med fasta får att komma tillbaka till
den punkt där Jesus är allt i ditt liv. Lovar dig att det är det bästa och när
han är vårt nummer ett så kommer allt det andra också till rätta; familj, arbete,
företaget och inte minst din kyrkliga gemenskap.

2 Tim. 1:6–7 Därför påminner jag dig om att låta den Guds
nådegåva flamma upp igen som finns i dig
genom min handpåläggning. Ty den
Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa
, utan är kraftens,
kärlekens och självbehärskningens Ande.

Istället för en
slav under alla världens måsten och kyrkans traditioner är du kallad till att
vara en slav åt Gud. Med allt vad det betyder…

Rom. 6:22-23 Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukten att ni
helgas och till slut får evigt liv. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är
evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Men också hans
efterföljare…

Ef. 5:1–2 Bli Guds
efterföljare
, ni som är hans älskade barn. Och lev i kärlek, så som Kristus
har älskat oss och utlämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande
offer åt Gud.

Var nu riktigt välsignad
i Herren Jesus Kristus och var hans slav och efterföljare men släng bort alla
andra slavok som försöker att binda dig och ta ifrån dig friheten i Kristus.
Sträck dig efter hans fullhet ska sin boning i dig och stråla ut från ditt liv
till andra människors välsignelse.Var glad och gläd dig!

Veckans predikan Posted on Fri, July 14, 2017 18:05:32

I Guds ord kan vi
läsa mycket om att glädja sig över vår frälsning och i Jesu försoningsverk. Men
också med uppmaningen att verkligen glädja oss i Herren. Detta gäller både det
nya och gamla testamentet. Men också ett löfte att Gud vill uppfylla oss med
glädje.

Rom. 15:13 Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar
i hoppet
genom den helige Andes kraft.

Genom den helige
Ande vill Gud ge oss del av övernaturlig glädje, det kan man ibland få uppleva
i vissa möten och många människor börjar att skratta nästan okontrollerat. Men
också i din ensamhet vill han fylla på med glädje, där du under bön,
bibelläsning eller bara lovsjunger honom infinner sig en fantastisk frid i ditt
innersta. Men Guds Ord uppmanar oss också att vara glada och glädja oss i alla
livets situationer.

Fil. 3:1 För övrigt,
mina bröder,
gläd er i Herren.
För mig är det inte besvärligt att skriva samma sak till er, och för er är det säkrast så.

Fil. 4:4–7 Gläd er
alltid i Herren
. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud
i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse
. Då
skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara
era hjärtan
och era tankar i Kristus Jesus.

Från dessa två
skriftord i Filipperbrevet förstår vi att vi ska och bör alltid glädja oss i
Herren, speciellt att Paulus nämner orden gläd er tre gånger. Och att vi ska
göra det i Herren, Jesus Kristus. Men i detta att vi kommer till honom med alla
våra bekymmer i tacksägelse, med löftet att då skall han ge oss en frid som
övergår allt förstånd. Då kan vi verkligen glädja oss, eller hur. Att glädja
oss i Herren gör vi inte av egen kraft, utan genom den Helige Ande. I det att
vi fyller oss av glädjen i Herren så beskyddar den oss i alla tänkbara
situationer. Därför:

1 Tess. 5:16-22 Var
alltid glada
, be oavbrutet och tacka
Gud
under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus
Jesus. Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont.

Det är till och med
Guds vilja att vi ska vara glada. Så du gör hans vilja genom att vara glad och
positiv i alla situationer. När Paulus och Silas blev fängslade i Filippi så
klagade de inte inför Gud utan de lovsjöng hans namn och gav sin tacksägelse
till honom och han befriade dem. (Apg. 16:16-26) Som människa är det så lätt
att se det dystra och negativa som sker därför vi är så beroende av vad vi ser
med våra fysiska ögon och huvudets beräkningar, som alltid baserar sig på
tidigare nederlag och tråkiga händelser. Gud önskar att du ska se honom som
omöjligheternas Gud som kan vända alla situationer till det bästa. Hela bibeln
är full av omöjliga situationer där Gud grep in och det blev en fantastisk
utgång för hans barn, Israel och de troende. Bevara Anden levande släck den
inte för det är där du hämtar din glädje, ta till dig all undervisning av ordet
och förakta den inte utan pröva allt och behåll det som är gott och uppbyggligt
för dig. För då kan du inta bara vara glad i hoppet i frälsningen men också
vara uthållig i svårigheter och inte minst uthålliga i bönen. (Rom. 12:12 Var glada i hoppet, tåliga i lidandet,
uthålliga i bönen
).

Jes. 55:12 Ty med
glädje skall ni dra ut
, och i frid skall ni föras framåt. Bergen och höjderna skall brista ut i jubel,
där ni går fram
, och alla träd på marken skall klappa i händerna.

Jes. 52:7 Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg, när han kommer över bergen, för att
förkunna frid och frambära gott budskap
och förkunna frälsning
, när han säger till Sion: “Din Gud är nu
konung!”

Att dela budskapet
sprider glädjen och du kan vara en effektiv glädjespridare. Lägg av dig det
dystra och negativa och skåda in i Guds tro på att just du är hans perfekta
redskap till att ge budskapet vidare, i glädje och fröjd. Då tar han dig också
igenom svårigheterna, medans du koncentrerar dig på att sprida budskapet. Var
plats din fot beträder vill glädja sig därför att du kommer med frid.

Var rikligen
välsignad och börja redan idag låta dig fyllas med hans glädje i den Helige
Ande!Guds hjältinnor

Veckans predikan Posted on Sat, May 27, 2017 19:52:26

I bibeln möter
vi på flera kvinnor som utför storverk i att de lyder Guds vilja, oftast
fokuserar vi på männen i bibeln. Nog mycket för att många predikanter är just
män. Historiskt är det flest män i bibeln som har gjort och som är ledare, men
Gud använder sig av kvinnorna också. Dessutom är bibeln tydlig i att bakom var
framgångsrik Guds man finns det en rättfärdig och Gudfruktig kvinna. När jag
började att förbereda denna predikan var det ett nytt område för min del och ju
mer jag studerar ämnet så växer det. Tänkte först att det var ett enkelt ämne
till uppmuntran över bibelns kvinnor på mors dag. Men i bibeln finns det
fantastiska berättelser över dessa kvinnors storverk och ledarskap. Redan i
Guds tilltal över Eva så säger han att det är genom kvinnan han ska döma
djävulen, i hennes avkomma. Jesus den andre Adam född av jungfru Maria blev
just denna kvinna Gud utvalde. Se dessa två bibelverser hur Guds Ord direkt
talar till Kvinnan, att hon har ett ansvar i familjen och i församlingen.

Ord. 14:1 Genom visa kvinnor blir huset uppbyggt,
men oförnuft river ned det med egna händer.

1 Tim 5,10 Hon skall vara känd för att ha gjort mycket
gott: uppfostrat barn, visat gästfrihet, tvättat de heligas fötter, hjälpt
nödlidande och sökt varje tillfälle att göra gott.

En av de mer
kända historierna i bibeln är om Debora hur hon var en profetissa och domare i
Israel, under dommartiden. Den period som följde efter Josua intåg i landet och
fram till Israel fick en kung, dessa domare var inte bara domare utan ledare
(presidetnt) för folket och landet, likt Josua och Moses.

Dom. 4:4-9 Men Debora, en profetissa, Lapidots hustru, var
vid den tiden domare i Israel
. Hon brukade sitta under Deborapalmen,
mellan Rama och Betel i Efraims bergsbygd, och Israels barn drog dit upp till
henne, för att hon skulle skipa rätt.

Landet hade blivit ockuperat av fienden,
därför att folket hade avfallit från Guds vilja. Men efter 20 år under detta
förtryck, lyssnade Gud på folkets böner och kallade till befrielse.

Hon sände nu och lät kalla till sig Barak, Abinoams son,
från Kedes i Naftali, och sade till honom: “Se, Herren, Israels Gud,
befaller: Dra iväg upp på berget Tabor och ta med dig 10000 man av Naftalis
barn och Sebulons barn. Ty jag vill dra Sisera, Jabins härhövitsman, med hans
vagnar och skaror, till dig vid bäcken Kison och ge honom i din hand.”
Barak sade till henne: “Om du går med mig, så går jag, men om du inte går
med mig, så går inte heller jag.” Då svarade hon: “Ja, jag skall gå
med dig. Dock skall äran då inte bli din på den väg du nu går, utan Herren
skall sälja Sisera i en kvinnas hand.” Så reste sig Debora och gick
med Barak till Kedes.

När Barak gjorde det Gud hade befallt genom
Debora, så kom stunden för sammandrabbningen, detta skedde helt under Guds
ledning och det var han som till fullo gav segern.

Dom. 4:14-16 Men Debora sade till Barak: “Stå upp,
ty detta
är den dag
på vilken Herren har gett Sisera i din hand. Se, Herren
har dragit ut framför dig
.” Så drog då Barak ned från berget Tabor,
och 10000 man följde honom. Och Herren sände förvirring över Sisera och alla
hans vagnar och hela hans här, så att de vek tillbaka för Baraks svärd. Och
Sisera steg ned från sin vagn och flydde till fots. Och Barak jagade efter
vagnarna och hären ända till Haroset-Haggoim. Och hela Siseras här föll för svärd.
Inte en enda kom undan.

Men den slutliga segern, för Barak förgjorde
hela hären, lämnade inga överlevande. Precis som Debora sa när Barak inte ville
gå själv sa hon att inte han skulle få äran utan en kvinna. Som viste att
använda sin ”kvinnliga list” för Guds sak.

Dom. 4:18-21 Då gick Jael ut mot Sisera och sade till
honom: “Kom in, min herre, kom in till mig, frukta inte.” Så gick han
då in till henne i tältet, och hon höljde över honom med ett täcke. Och han
sade till henne: “Ge mig litet vatten att dricka, ty jag är törstig.”
Då öppnade hon mjölkkärlet och gav honom att dricka och höljde sedan åter över
honom. Och han sade till henne: “Ställ dig vid ingången till tältet. Och kommer
någon och frågar dig om någon är här, så svara nej.”

Men Jael, Hebers hustru, grep en tältplugg och tog en
hammare i sin hand, gick därefter sakta in till honom och slog pluggen genom
tinningen på honom, så att den gick ned i marken. Så dödades han, där han låg
försänkt i tung sömn, medtagen av trötthet.

Jael blev den stora hjältinnan i denna historia,
det var hon som slutligen dödade härhövitsmannen, (generalen), för fiendens
här. Inte Barak, han var Israeliternas general som utförde jobbet. Två kvinnor
blir så mycket centrala i denna berättelse och visar verkligen på att Gud
använder kvinnor. Kanske mer än vad vi oftast noterar oss, de är oftast duktiga
att styra upp i kulisserna medans männen gör grovjobbet men allt för ofta tar
på sig äran för. Men Gud är noggrann och ärar den som äras bör. Barak utförde
Guds befallning, Jael slutförde den men Debora var redskapet profeten som Gud
använde för att ge sina instruktioner. Därför blir hon omtalad som nationens
moder.

Dom. 5:7 Inga
styresmän fanns, inga fanns mer i Israel, förrän du stod upp, Debora, stod
upp som en moder i Israel
.

I Bibeln nämns många kvinnor som har gjort
både bra och dåliga saker, vissa bara med namn men också med hela berättelser,
som om Rut, Ester, Judit mfl. Men också specifikt profetissor som;

Mirjam, syster till Moses 2 Mos. 15:20-21 Anförde
den dansande kvinnokören.

Hulda, fru till Sallum, 2 Kung. 22:14-20 Som
profeterade till omvändelse.

Hanna, änka Luk. 2:36-39 Fastade och bad i templet
dagligen.

Evangelisten Filippus fyra döttrar, Apg. 21:8-9
Hade profetisk gåva.

Enligt Guds ord är det inte bara menliga
profeter utan han kallar också profetissor.

Joel 3:1 [2, 28] Och det skall ske därefter att jag skall
utgjuta min Ande över allt kött, och era söner och era döttrar skall
profetera
, era gamla män skall ha drömmar, era ynglingar skall se syner.

Kvinnor i bibeln

Genom hela Guds Ord kan vi läsa om kvinnor som gör
storverk genom olika handlingar. Men inte minst som med Debora använder kvinnor
till att leda. Hon är ett talande exempel på att Gud inte ser till manligt
eller kvinnligt utan till vårt villiga hjärta att göra hans vilja.

Gal. 3:28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man
och kvinna
. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

I Kristus har vi
blivit ett och alla kan tjäna oavsett om vi är man eller kvinna. Genom
historien har manen försökt att på olika sätt ha ensamrätten till att tjäna Gud
och att vara ledare. Men Gud ser enbart till ett villigt hjärta för att utse ledare
så som i Deboras blev. Men bibeln talar också om kvinnan som hustru och moder.

Ord. 31:27–31 Hon vakar över ordningen i sitt hus och
äter ej i lättja sitt bröd. Hennes söner står upp och prisar henne säll, hennes
man likaså och förkunnar hennes lov: “Många flitiga kvinnor har funnits,
men du, du övergår dem allesammans.” Skönhet är förgänglig och fägring en
vindfläkt, men prisas må en hustru som fruktar Herren. Må hon få
njuta sina gärningars frukt
, hennes verk skall prisa henne i portarna.

Vad en kvinna
gör går inte osett förbi, när hon lever i enlighet med Guds vilja och plan
kommer också människor att ära henne. En kvinna får ära, medans män oftast
kämpar för den. Gud vill att alla kvinnor ska få njuta frukten av sina
gärningar.

Så tänk inte att det du gör är obetydligt,
nej det du gör som kvinna betyder allt i Guds ögon men också inför människor.
Låt inte historiens negativa vingslag göra dig moloken, utan se upp till Jesus,
trons upphovsman och förlossare. I honom byggs vi alla upp som ett i Kristus
Jesus och vi ska en dag möta honom i himlen så som hans brudgum. Inför det
stora bröllopet i himlen. Amen!Tro – En förtröstan till vår Far

Veckans predikan Posted on Sun, May 14, 2017 09:57:15


Heb. 11:1 Tron är en
övertygelse
om det man hoppas, en
visshet
om det man inte ser.

Hela vår vandring
som troende bygger inte på traditioner, riter, läror eller lag… Nej, den
grundar sig i hjärtats tro på Jesus, Guds son. En tro som är en övertygelse i
våra hjärtan (i vårt innersta), ett vittnesbörd att jag har det gott ställt med
Gud, han ser på mig trots mina fel och brister som rättfärdig i Kristus Jesus.
Vi kommer aldrig i oss själva kunna bli perfekta men Jesus har gjort det
möjligt för oss att ha ett hopp om evigt liv och rättfärdighet genom hans död
på korset. Vår övertygelse i tron är en förtröstan på att Gud vill och kan
hjälpa oss och leda oss genom livet men också en visshet/övertygelse att det
bibeln säger är sant.

Rom. 8:24-25 Ty i hoppet är vi frälsta, men ett
hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som
han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt.

Detta hopp som tron
ger oss ger oss uthållighet (Heb. 10:35-38), att få se Guds löften gå till
uppfyllelse i våra liv men också hans löfte om evigt liv med honom en dag.
Hoppet i tron är vår själs ankare innanför förlåten, Heb. 6:19, fäst vid
nådastolen. En stark bild från bibeln som verkligen visar på hur stort detta
löfte är från Gud och hur säkra vi kan vara på att det är riktigt. För vi alla
har nog stunder då och då vi kan tvivla mitt i denna tidsålders fixering på
vetenskap och kunskap. Där det finns lite plats för just hoppet. Där det ställs
krav på varje individ att uppnå vissa kunskapsnivåer för att lyckas i livet,
det börjar i skolan och fortsätter sedan genom hela livet. Höjden av vårt
informationssamhälle som bygger på kunskap och vetenskap, utan Gud med
människan i centrum. Detta har tidigare i historien lett till enorma
katastrofer då människan gör sig själv till centrum och Gud, se tiden för Noa
och syndafloden. Nej, vi måste låta det vara plats för hoppet i våra liv, eller
som Paulus uttrycker det:

2 Kor. 5:7 Ty vi
lever här i tro, utan att se
.

Amen! Vi fortsätter
till nästa bibelord:

Heb. 11:6 Men utan
tro är det omöjligt att behaga Gud
. Ty den som kommer till Gud måste tro
att han är till och belönar dem som söker honom.

Vad ser vi här, jo
vi lever i tro en övertygelse att Gud kan och vill, men utan att se med en
vetenskaplig grund och kunskap i att han kan. För Gud står över all vår kunskap
och vetenskap och han kan göra det möjligt för oss utom alla gängse fysiska
regler. Därför måste vi komma till honom i tro i våra hjärtan i att han är till
och inte minst belönar dem som söker honom.
Det gör han verkligen om vi av hela vårt hjärta sträcker oss ut efter
honom. Gud är närvarande i allt, för utan honom finns inget, men om vi inte av
all vår innerlighet vill se honom så missar vi hans fantastiska skaparverk.

Tron gör att vi
bara vet att vi vet att Gud är till och att han kan och vill möta våra behov
detta är också vårt hopp som ger våra själar ro. Det gör att vi vågar att bli
utmanade av Gud till att göra det han kallar oss till. För Gud är det inte nog
att du tror på honom och att du en dag ska vara i evigheten tillsammans med
honom. Nej, han har en uppgift för dig i detta livet, och det är absolut det
bästa liv man kan leva som troende, att få känna sig använd och behövd av Gud
vår Far.

Heb. 11:8–9 I tron
lydde Abraham
, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle
få i arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde
han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak
och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. (1 Mos. 12:1–4)

Abraham fick ett
uppdrag, det var inte enkelt men han genomförde det därför att han förlitade
sig på Gud och att Gud var sann. Paulus säger också om sitt uppdrag från Gud i
att sprida evangeliet:

Rom. 1:16-17 Jag skäms inte för evangelium.
Det är en Guds kraft som frälser var och
en som tror
, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud
uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står
skrivet: Den rättfärdige skall leva av
tro
. (Hab. 2: 4.)

I detta blir din
tros vandring inte bara en religion bland andra utan ett genomgripande
livsförvandlande liv med Gud som påverkar allt i din närhet. Du har ett uppdrag
och din Far i himlen som sände sin son Jesus till att dö för just dig och mig.
Har gjort det möjligt för oss att kalla oss rättfärdiga på trots av våra egna
brister, men i det att vi är gjorde heliga i Jesu död och uppståndelse. Har vi
ett uppdrag i att nå ut med evangeliet till människor runt omkring oss. Men
framförallt att tron får bära oss genom livet fram tills vi når slutet av detta
liv och får gå in i vilan. Därför avslutar vi med detta bibelord:

Rom. 10:11 Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå
där med skam
. (Jes. 28: 16)Be Ge Gå – tjäna

Veckans predikan Posted on Sat, April 29, 2017 18:04:12


Jesus sände ut
oss som sina lärjungar för att predika evangeliet, Matt. 28:18–20 Då trädde
Jesus fram och talade till dem och sade: “Jag har fått all makt i himlen
och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i
Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag
har befallt er. Och se, jag är med er alla
dagar intill tidens slut
.”

Detta är grunden
i mycket av det vi gör i församlingen och genom olika kristna organisationer
och bibelskolor. Att just sända ut lärjungarna. Men i varje steg in i det Gud
har så föds det i bön.

Apg. 13:2-3 När de tjänade Herren och fastade, sade den
helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag
har kallat dem till.” Då fastade de och bad och lade
händerna på dem och sände ut dem.

Det var den
helige Ande som uppmanade dem att avskilja Barnabas och Saulus (Paulus) till
den tjänst de var kallade till. Först av allt de var i tjämst redan i
församlingen se första versen. I
församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare, Barnabas, Simeon som
kallades Niger, Lucius från Cyrene, Manaen, fosterbror till landsfursten
Herodes, samt Saulus. Ofta vill vi springa över tjänandet och direkt in i
kallelsen från Gud, men det är genom att tjäna trofast som Gud vill sätta oss
in i det han har kallat oss till, se bara på Davids livshistoria i GT. Men det
var då ledarskapet var i bön som de blev kallade ut till tjänst enligt den
kallelse Paulus fick när han många år tidigare hade blivit frälst.

BE

Bönen är början
på all tjänst för Gud, Jesus bad, Paulus bad och Petrus bad. Den första
församlingen bad i alla situationer. Allt vi gör i Guds rike föds i bön och
uthållig bön. Som i Jesu berättelse i Luk. 18 om änkan som ville få ut sitt arv
från Domaren som först inte ville ge det till henne. Men då hon var så envis så
fick hon sin rätt. Det samma måste vi vara i våra böner. Gud hör din bön från
första sekund men han vill se din vilja att driva din sak. Det är inte alltid
du som barn direkt fick vad du bad dina föräldrar om men var du bara ihållande
och inte gav upp din önskan var det nog oftast så att du fick det du önskade. (Eller
hur…?)

Paulus
undervisar mycket om bön, dels om vad vi skulle be men också hur vi kan be;

1 Tim. 2:1–3 Först av allt uppmanar jag till bön
och åkallan
, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar
och alla i ledande ställning, så att
vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt.
Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare.

Ef. 6:18-20 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed
alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. Bed också för mig, att ordet ges åt mig
när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd.
För dess skull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet
och fritt som jag bör.

Ef. 1:17-19 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud,
härlighetens Fader, skall ge er vishetens
och uppenbarelsens Ande
, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber
att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er
till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, och hur oerhört
stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.

För det första Ska
vi be för Kungar, makter och myndigheter men också för våra trossyskon i Herren
och då inte minst för dem som är ute och tjänar honom. I just Ef. 1 kan vi läsa
hur vi kan be för varandra och oss själva för att växa i tron. Men också att vi
ber för överheten så att vi kan ha fred till att få förkunna Evangeliet.

GE

En viktig del i
församlingens verksamhet är att stödja dem som vi sänder ut men också att kunna
fullfölja alla de uppdrag som den lokala församlingen har.

Rom. 10.13-15 Ty var och en som åkallar Herrens namn
skall bli frälst. Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit
till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur
skulle de kunna höra, om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika, om
de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga är inte stegen av dem som
förkunnar det goda budskapet.

Vi som
församling bestående av Jesu lärjungar som troende idag har denna uppgift att
sprida kunskapen om Gud och Jesu frälsningsverk genom korset. För detta krävs
medel, precis som prästerskapet i GT inbringade tiondet från folket så tar församlingen
idag in gåvor till sin verksamhet.

2 Kor. 9:12-13 Den tjänst ni utför med denna insamling
bidrar inte bara till att fylla de heligas behov, utan bär också rik frukt
genom deras många tacksägelser till Gud. När ni nu består provet i denna
tjänst, kommer de att prisa Gud för att ni lydigt bekänner er till Kristi
evangelium och med så gott hjärta delar gemenskapen med dem och med alla.

Fil. 4:14-17 Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt
svåra läge. Ni filipper vet också hur det var under evangeliets första tid, när
jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som satte sig i
förbindelse med mig, så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget.
Också när jag var i Tessalonika skickade ni mig både en och två gånger vad jag
behövde. Inte så att jag söker gåvan som sådan, utan vad jag söker är att ni
skall få en riklig frukt av den gåva ni ger.

Att stödja
arbetet i församlingen är att dela sin tro och till Guds välbehag. Men också
förknippat med löfte om en rik välsignelse tillbaka. Precis som Israeliterna
hade ett löfte knutet till att ge fullt tionde till Guds hus, templet/prästerskapet.

Vi ber och är
uthålliga i bönen för oss själva, familjen, de heliga, överheten och att se
Guds vilja ske. Men vi är också villiga att agera och visa vår tro i handling
genom att frikostigt dela med oss av våra egna medel för att se församlingens
uppdrag förverkligas. Detta är att GÅ, precis som Jesus sände ut lärjungarna
genom missionsbefallningen så är vi kallade till att gå i hans och apostlarnas
fotspår i att sprida Evangeliet. Det räcker inte med att bara be, utan du
behöver agera genom att ge så att allt som Gud har planerat ska gå fram enligt
hans planer och inte hållas tillbaka i brist på vår lydnad till att be och ge.
Precis som din kallelse blir en verklighet när du är villig att tjäna och
underordna dig dem som Gud har satt till dina ledare. Var rikligen välsignad
och börja be den bön som Paulus ber i Ef. 1:17-19, låt det bli din personliga
bön för dig, din familj och församlingen. Be också att Guds vilja sker med all
överhet i vår värld. Så att vi får frihet att predika Evangeliet. Så att
församlingen kan fortsätta att sända ut missionärer och Guds tjänare till att
dela Ordet.

BE – att Guds rike ska få framgång

GE – Så att församlingen kan fullfölja sitt uppdrag

GÅ – bli aktiv i att göra det ordet säger

Tjäna – så kommer du se att det Gud har kallat dig till
blir en verklighet.Mission i andens kraft del 4

Veckans predikan Posted on Sat, April 01, 2017 20:57:13


Söndag 2 april

Mission i andens kraft – gåvor till
tjänst

Tidigare delar i
serien har vi talat om att vi är beroende av den helige Ande för att utföra
Jesu Missionsbefallning i Mark. 16:15-18, men också att Jesus sa till sina
lärjungar i Apg. 1:4–5 att de skulle vänta på den utlovade hjälparen. Därefter
har vi sett på vad den Helige Ande ger till oss för att utföra missions
befallningen, dels den profetiska smörjelsen. Till att höra vad Gud har att
säga sin församling idag, men också till vägledning till att betjäna varandra.
För att så tala om nådegåvorna som verkligen är Guds kraftgärningar som den
helige Ande låter verka i våra liv. Precis som Jesus talade om att dessa tecken
ska följa er som troende när ni går ut och predika evangeliet och gör
lärjungar. Som sagt kan vi göra mycket av hans befallning i egen kraft men det
har en benägenhet att bli en typ av socialt hjälparbete, som är bra men det är
bara i andens kraft vi kan se människors liv bli totalt förvandlade till både
kropp, själ och ande. Idag går vi vidare och ser på gåvorna till att tjäna.

Den helige Ande
utrustar inte bara oss troende till att gå ut och göra kraftgärningar utan han
kallar oss till att betjäna varandra i församlingen. Rent av uppmanar oss att
göra det med excellent och noggrant, fyllda av hans vishet och kunskap som just
är nådegåvorna.

Apg. 6:3 Nej, bröder, utse bland er sju män som har gott
anseende och är uppfyllda av Ande och
vishet
, så ger vi dem den uppgiften.

1 Tim. 3:8–10 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara
allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter
pengar. De skall äga trons hemlighet i
ett rent samvete
. Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli
församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem.

Här nämns viktiga
kriterier för att få tjäna i församlingen som är nära förbundet med just
nådegåvorna som vi undervisade om förra gången. Hur vi med den helige Ande kan
betjäna varandra i församlingen så att denna byggs upp till att vara en
välsignelse för alla de troende som kommer till den. Där du och jag är alla
lärjungar kallade av Jesus att tjäna, så som att den störste av er är den som
tjänar de andra.

1 Tim. 3:13 De som sköter
sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron

på Kristus Jesus.

Matt. 25:21 Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har
varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres
glädje!

Att som lärjunge
tjäna behöver vi just den helige Andens hjälp och han är en ande inte flera som
vi har visat på tidigare. Han ger gåvor (uppgifter) efter den nåd vi har fått.
Nåden i frälsningsverket och i samklang med den kallelse Gud har över våra liv.
Men uppgifterna som vi är satta till att göra i församlingen är olika, men det
är den helige Ande som utrustar oss till att göra dem.

Rom 12:6–10 Vi har
olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva skall profetera i överensstämmelse med tron. Den
som har gåvan att tjäna skall tjäna
i sin uppgift. Den som undervisar skall
undervisa i läran
. Den som förmanar
skall göra det i den uppgiften. Den som delar
ut gåvor
skall göra det utan baktankar. Den som leder församlingen skall vara nitisk, och den som utövar barmhärtighet skall göra det med
glatt hjärta. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det
goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning.

Dessa sju gåvor
till tjänst är intressanta att se närmare på, dels att just den profetiska
återkommer också i denna beskrivning. Paulus understryker verkligen hur viktigt
det är att vi förstår det profetiska och hur viktigt det profetiska faktiskt är
genom hela bibeln. Men inte minst att den som profeterar ska göra det i nivå
med sin tro och inte sträcka sig utanför sin kunskap och förståelse. Sedan
fortsätter han med att rada upp just gåvan att tjäna; en mycket praktisk gåva
som söker möjligheter att hjälpa och ser behoven som behöver mötas. Oftast
mycket praktiska människor som har kunskapen och vet hur man finner
lösningarna. Att tjäna i församlingen skulle vara det mest naturliga för varje
troende. Också ett kännetecken för en församlingsledare. Undervisningens gåva
är dels en del av det profetiska men också mycket praktisk i att kunna
undervisa, typisk en lärartjänst men också nyttig i en hemgrupp att kunna
undervisa och då i linje med läran. I församlingen behövs också dem som
förmanar, de kan oftast upplevas jobbiga och kanske rent av tas för att vara
negativa. De sätter alltid sitt finger på de ömma punkterna, men det behövs så
att saker och ting kan fungera bättre. Den som delar ut gåvor har oftast en
fantastik välsignelse över sitt liv där allt de tar i blir mer och i överflöd
så att de kan ge mer. I allt de gör så tänker de alltid på vem kan behöva detta
framför sig själv. Vi ger inte för att få något tillbaks utan ger utifrån
Andens ledning och frimodighet. Den som leder församlingen ska göra det
nitiskt, likt en företagare som försakar allt annat för att hans företag ska
bli framgångsrikt. Den barmhärtige gör det av ett glatt hjärta, denne vill bara
hjälpa människor och upplever inte det som betungande. Många evangelister har
denna gåva och kan ibland överdriva det något, därav ser vi ibland att olika
missioner blir mer ett socialt hjälparbete istället för ursprungstanken att se
människor frälsta.

Så oavsett vad den
helige Ande ger dig förmåga (gåva) till att göra så är det till att tjäna som
lärjunge i församlingen. Där vi alla är så som lemmar i en kropp som har olika
men unika uppgifter som måste till för att hela kroppen ska fungera. Detsamma i
församlingen; din uppgift och plats är unik och den helige Ande placerar dig
precis där du ska vara för att kunna verka i den tjänst han tilldelar dig till
att bygga församlingen. En pastor eller ledare kan inte själva bygga en församling
då blir det bara en tjänst, oftast förväntar vi oss just detta. Det är enbart
om vi som troende i församlingen bygger den tillsammans som det blir en levande
gemenskap. Alla är vi de levande stenarna som bygger Guds tempel, som består av
dig och mig.

Ta upp din kallelse
i den helige Ande till att tjäna i församlingen så som en trofast följare av
Jesus och det kommer leda dig till de visioner och drömmar som Gud har lagt ner
i ditt hjärta.

1 Pet 4,10 Tjäna
varandra
, var och en med den nådegåva han har fått, som goda
förvaltare
av Guds mångfaldiga nåd.Mission i andens kraft del 3

Veckans predikan Posted on Sat, March 25, 2017 14:42:56


Söndag 26 mars -17

Nådegåvorna

1 Kor. 12:1 Bröder, jag vill inte att ni skall vara okunniga
i fråga om de andliga tingen.

Vilket är mitt
syfte med denna miniserie om mission i andens kraft, att vi inte gör det av
egen kraft utan låter oss vara ledda av den helige Ande. Men då måste vi också
förstå den andliga dimensionen. Den som finns bakom allt det vi kan se i det
fysiska och från vilket allt har blivit till, Heb. 11:3. Men att vi som Jesu
lärjungar är kallade att gå ut med evangeliet i andens kraft. Rom 15:18-19.
Idag ser vi därför på ytterligare en sida av den helige Ande, nämligen
nådegåvorna. Precis som det profetiska och tungotalet finns det gåvor som han
ger för att vi skall se alla de tecken som ska följa den som tror och går på
Jesu missionsbefallning, Mark. 16:15-18. För Jesus sände oss den helige Ande
för att vara en hjälpare från gud till att utföra hans verk här på jorden.

1 Kor. 12.4–11 Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är
densamme
. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme.
Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt
i alla. Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. Den
ene får av Anden ord av vishet, den
andre ord av kunskap genom samme
Ande. En får tro genom samme Ande,
en får gåvor att bota sjuka genom
samme Ande, en annan att utföra
kraftgärningar
. En får gåvan att
profetera
, en annan att skilja
mellan andar
. En får gåvan att tala olika
slags tungomål
, en annan att uttyda
tungomål
. Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja
fördelar sina gåvor åt var och en.

Nio nådegåvor i allt
som Paulus räknar upp till att vara till att bygga hans församling och vi ser
också här tydligt hur det är den helige Ande som ger nådegåvorna till alla
troende. Men det är Herren Jesus som ger tjänsterna, vilket vi kommer mer in i
nästa predikan.

Nådegåvorna blir
aktiverade i våra liv av den helige Ande, ibland har vi varit på seminarier eller
bibelstudier där man ska hitta vilken nådegåva du eller jag har. Det är inte
fel att hitta vad som är de gåvor som den helige Ande har aktiverat i mitt liv,
men ibland har dessa kurser en tendens att bli allt för mänskligt baserat och
bygger på våra egna förmågor och kunskaper. Som troende har vi del av den
helige Ande och genom dopet i den helige Ande börjar vi tala i tungor. Men den
helige Ande gör också något mer han aktiverar andliga gåvor i ditt liv och du
kan flöda i flera av de nio nådegåvorna. Där trons gåva ofta kommer tillsammans
med gåvan att bota sjuka och utföra kraftgärningar. Men också den profetiska
gåvan, (se undervisningen om det profetiska), verkar gärna med kraftgärningar,
uttydandets gåva och olika tungotal. Jag har själv upplevt att jag har vid
flera tillfällen börjat flöda i nya nådegåvor då det har funnits specifika
behov för just dem i församlingen. Så vi
kan både byta vilken typ av nådegåva vi flödar i och samtidigt vara mer
permanent i vissa. Se till exempel de som flödar i att bota sjuka, de förblir
ofta i denna och blir starka i denna nådegåva. För det är när vi använder den
som vi lär oss hur den fungerar och vi blir säkrare på hur den sätts i
funktion. Men som Paulus säger att
nådegåvorna verkar i en och samma ande, den helige Ande. Nådegåvorna är inte olika andar, nej tvärt om,
det är enbart en ande som utgår från Gud som bor i oss som troende, den helige
Ande. Det är därför vi kan flöda i de olika gåvorna samtidigt, men samtidigt
vara mer starka i en eller två, tre av dem. Vilket också kan påverkas lite av vår
personlighet, för den helige Ande tar utgångsläge i det du är och vad du har
för potential nerlagt i dig.

Låt oss se närmare på de olika nådegåvorna i korthet:

·
Ord av
vishet
– att kunna ge ord av uppmuntran och vägledning i olika situationer,
direkt inspirerat av Anden. Jak. 1:5 utbed dig vishet.

·
Ord av
kunskap
– Talar ofta direkt in i en situation eller avslöjar en sanning
från det förgångna, men också förknippat med kunskap att förstå Ordet till att
växa i tron, Kol. 1:9 att uppfyllas av kunskap om Guds vilja.

·
Tro
en gåva att verkligen kunna vila i en överbevisning att Gud gör det, oavsett
problemets eller utmaningens karaktär. Då du bara vet att du vet att så som Gud
har sagt så blir det. Något Den helige Ande ger oss och som vi inte kan uppnå i
oss själva, Heb 11:1 tro är visshet.

·
Bota
sjuka
– Jesus sände ut lärjungarna så gav han dem makt att bota de sjuka,
precis som Jesus gjorde. Verkligen något vi själva inte kan göra, men enbart
lägga vår hand på de sjuka och be. Luk. 9:2 sände dem ut att bota de sjuka.
Apg. 10:38 Jesus gick runt och gjorde gott.

·
Kraftgärningar
– Gud ger sitt vittnesbörd genom kraftgärningar, vilket vi ser både i GT samt i
Apostlarnas och Jesu liv. Kraftgärningar är inte häftiga manifestationer utan
något som verkligen ger vittnesbörd att Gud finns och att han verkar idag.
Detta är också en nådegåva, Heb. 2:4 genom sina kraftgärningar gav han
nådegåvor efter sin vilja.

·
Profetisk
gåva
– denna kallar Paulus för den viktigaste av de alla som alla troende
ska sträcka sig efter men samtidigt varnar han för att vi inte skall gå utöver
vår tro i denna gåva. Men den profetiska ger dig kunskap om vad den helige Ande
gör i vår tid och i människors liv och i församlingen.

·
Skilja
mellan andar
– en gåva att verkligen se och förstå vilka andemakter som
ligger bakom olika händelser, men också varför människor beter sig som de gör.
En viktig tjänst i församlingen, och ofta en som vi inte tycker är så viktig
men också ofta missförstådd till att kritisera varandra med.

·
Olika
slags tungomål
– handlar inte bara om att tala häftiga tungomål men också
en förmåga att kunna tala olika språk, till nya länder vars språk man inte kan.
Men också ett starkt bönespråk som går hand i hand med förebedjarens tjänst i församlingen.
Rom. 8:26-27

·
Uttydandets
gåva
– en gåva att när någon ber ut profetiska uppenbarelse i tungotal att
kunna förmedla dessa på vårt språk, men också att kunna förstå sitt eget
tungotal. Del av förbönstjänsten men också i det profetiska.1 Kor. 14:27.

1 Pet. 4:10 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han
har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.

Alla nådegåvorna är
till för att vi ska betjäna varandra som troende till uppbyggelse i
församlingen. De är inte till för att bygga din tjänst utan verkar genom dig i
den helige Ande för att utföra missions befallningen som Jesus gav. I att vara
och i att göra lärjungar.Next »