Blog Image

Victory Center IRC

Pastorn har ordet

Är ett forum där församlingens pastor varje vecka kommer att lägga ut delar av söndagens predikan till egna studier. Att vara på en söndags gudstjänst och uppleva välsignelsen vid den är alltid underbart. Vi som människor behöver gemenskapen för vårt eget bästa, men här vill vi ge dig möjligheten att också kunna gå tillbaka och studera skriften själv. Till uppbyggnad och välsignelse. Men också en möjlighet för dig som inte kan komma att också få del i det som ges i form av ordets undervisning förutom våra inspelningar som också finns tillgängliga via vår hemsida.

För övrig vill pastorn också här dela med sig av olika nyheter och uppdateringar från församlingens verksamhet.

Mission i andens kraft del 3

Veckans predikan Posted on Sat, March 25, 2017 14:42:56


Söndag 26 mars -17

Nådegåvorna

1 Kor. 12:1 Bröder, jag vill inte att ni skall vara okunniga
i fråga om de andliga tingen.

Vilket är mitt
syfte med denna miniserie om mission i andens kraft, att vi inte gör det av
egen kraft utan låter oss vara ledda av den helige Ande. Men då måste vi också
förstå den andliga dimensionen. Den som finns bakom allt det vi kan se i det
fysiska och från vilket allt har blivit till, Heb. 11:3. Men att vi som Jesu
lärjungar är kallade att gå ut med evangeliet i andens kraft. Rom 15:18-19.
Idag ser vi därför på ytterligare en sida av den helige Ande, nämligen
nådegåvorna. Precis som det profetiska och tungotalet finns det gåvor som han
ger för att vi skall se alla de tecken som ska följa den som tror och går på
Jesu missionsbefallning, Mark. 16:15-18. För Jesus sände oss den helige Ande
för att vara en hjälpare från gud till att utföra hans verk här på jorden.

1 Kor. 12.4–11 Det finns olika slags nådegåvor, men Anden är
densamme
. Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme.
Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt
i alla. Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. Den
ene får av Anden ord av vishet, den
andre ord av kunskap genom samme
Ande. En får tro genom samme Ande,
en får gåvor att bota sjuka genom
samme Ande, en annan att utföra
kraftgärningar
. En får gåvan att
profetera
, en annan att skilja
mellan andar
. En får gåvan att tala olika
slags tungomål
, en annan att uttyda
tungomål
. Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja
fördelar sina gåvor åt var och en.

Nio nådegåvor i allt
som Paulus räknar upp till att vara till att bygga hans församling och vi ser
också här tydligt hur det är den helige Ande som ger nådegåvorna till alla
troende. Men det är Herren Jesus som ger tjänsterna, vilket vi kommer mer in i
nästa predikan.

Nådegåvorna blir
aktiverade i våra liv av den helige Ande, ibland har vi varit på seminarier eller
bibelstudier där man ska hitta vilken nådegåva du eller jag har. Det är inte
fel att hitta vad som är de gåvor som den helige Ande har aktiverat i mitt liv,
men ibland har dessa kurser en tendens att bli allt för mänskligt baserat och
bygger på våra egna förmågor och kunskaper. Som troende har vi del av den
helige Ande och genom dopet i den helige Ande börjar vi tala i tungor. Men den
helige Ande gör också något mer han aktiverar andliga gåvor i ditt liv och du
kan flöda i flera av de nio nådegåvorna. Där trons gåva ofta kommer tillsammans
med gåvan att bota sjuka och utföra kraftgärningar. Men också den profetiska
gåvan, (se undervisningen om det profetiska), verkar gärna med kraftgärningar,
uttydandets gåva och olika tungotal. Jag har själv upplevt att jag har vid
flera tillfällen börjat flöda i nya nådegåvor då det har funnits specifika
behov för just dem i församlingen. Så vi
kan både byta vilken typ av nådegåva vi flödar i och samtidigt vara mer
permanent i vissa. Se till exempel de som flödar i att bota sjuka, de förblir
ofta i denna och blir starka i denna nådegåva. För det är när vi använder den
som vi lär oss hur den fungerar och vi blir säkrare på hur den sätts i
funktion. Men som Paulus säger att
nådegåvorna verkar i en och samma ande, den helige Ande. Nådegåvorna är inte olika andar, nej tvärt om,
det är enbart en ande som utgår från Gud som bor i oss som troende, den helige
Ande. Det är därför vi kan flöda i de olika gåvorna samtidigt, men samtidigt
vara mer starka i en eller två, tre av dem. Vilket också kan påverkas lite av vår
personlighet, för den helige Ande tar utgångsläge i det du är och vad du har
för potential nerlagt i dig.

Låt oss se närmare på de olika nådegåvorna i korthet:

·
Ord av
vishet
– att kunna ge ord av uppmuntran och vägledning i olika situationer,
direkt inspirerat av Anden. Jak. 1:5 utbed dig vishet.

·
Ord av
kunskap
– Talar ofta direkt in i en situation eller avslöjar en sanning
från det förgångna, men också förknippat med kunskap att förstå Ordet till att
växa i tron, Kol. 1:9 att uppfyllas av kunskap om Guds vilja.

·
Tro
en gåva att verkligen kunna vila i en överbevisning att Gud gör det, oavsett
problemets eller utmaningens karaktär. Då du bara vet att du vet att så som Gud
har sagt så blir det. Något Den helige Ande ger oss och som vi inte kan uppnå i
oss själva, Heb 11:1 tro är visshet.

·
Bota
sjuka
– Jesus sände ut lärjungarna så gav han dem makt att bota de sjuka,
precis som Jesus gjorde. Verkligen något vi själva inte kan göra, men enbart
lägga vår hand på de sjuka och be. Luk. 9:2 sände dem ut att bota de sjuka.
Apg. 10:38 Jesus gick runt och gjorde gott.

·
Kraftgärningar
– Gud ger sitt vittnesbörd genom kraftgärningar, vilket vi ser både i GT samt i
Apostlarnas och Jesu liv. Kraftgärningar är inte häftiga manifestationer utan
något som verkligen ger vittnesbörd att Gud finns och att han verkar idag.
Detta är också en nådegåva, Heb. 2:4 genom sina kraftgärningar gav han
nådegåvor efter sin vilja.

·
Profetisk
gåva
– denna kallar Paulus för den viktigaste av de alla som alla troende
ska sträcka sig efter men samtidigt varnar han för att vi inte skall gå utöver
vår tro i denna gåva. Men den profetiska ger dig kunskap om vad den helige Ande
gör i vår tid och i människors liv och i församlingen.

·
Skilja
mellan andar
– en gåva att verkligen se och förstå vilka andemakter som
ligger bakom olika händelser, men också varför människor beter sig som de gör.
En viktig tjänst i församlingen, och ofta en som vi inte tycker är så viktig
men också ofta missförstådd till att kritisera varandra med.

·
Olika
slags tungomål
– handlar inte bara om att tala häftiga tungomål men också
en förmåga att kunna tala olika språk, till nya länder vars språk man inte kan.
Men också ett starkt bönespråk som går hand i hand med förebedjarens tjänst i församlingen.
Rom. 8:26-27

·
Uttydandets
gåva
– en gåva att när någon ber ut profetiska uppenbarelse i tungotal att
kunna förmedla dessa på vårt språk, men också att kunna förstå sitt eget
tungotal. Del av förbönstjänsten men också i det profetiska.1 Kor. 14:27.

1 Pet. 4:10 Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han
har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd.

Alla nådegåvorna är
till för att vi ska betjäna varandra som troende till uppbyggelse i
församlingen. De är inte till för att bygga din tjänst utan verkar genom dig i
den helige Ande för att utföra missions befallningen som Jesus gav. I att vara
och i att göra lärjungar.Mission i andens kraft, del 1 – Det profetiska

Veckans predikan Posted on Sat, March 25, 2017 14:30:37

söndag den 12 mars 2017

Det Profetiska

Amos 3:7 Sannerligen, Herren, Herren gör alls ingenting utan
att ha uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna.

Vad som är på gång
i världen och i församlingen är något Gud vill visa oss innan det händer därför
vill han alltid tala genom dina profeter. Det profetiska Ordet vill alltid vara
i samklang med Guds Skrivna Ord. Daniel fick profetior genom bland annat
drömmar:

Dan 7:1 I den babyloniske kungen Belsassars första
regeringsår hade Daniel en dröm och såg en syn på sitt viloläger. Sedan
tecknade han upp drömmen och meddelade huvudsumman av dess innehåll.

Det vill också
komma en dag då det profetiska kommer att ha gått i uppfyllelse:

Upp 10:7 Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs
och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har
förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare profeterna.”

Oftast tänker vi
att det är speciellt utvalda profeter som kommer med det Profetiska Ordet, så
som i GT. Men i NT tid så talar DHA genom alla troende, därför undervisar
Paulus oss att sträva efter den profetiska gåvan. Som fungerar i samklang med tungotalet i våra
liv, därför behöver vi tala i tungor, men det är det profetiska som bygger
församlingen. Genom de troende vill Gud tala profetiskt i vår tid, genom att vi
främst uttyder DHA i våra liv.

1 Kor 14:1–3 Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också
vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till
människor utan till Gud. Ingen förstår honom, när han i sin ande talar
hemligheter. Men den som profeterar talar till människor och ger dem
uppbyggelse, uppmuntran och tröst.

1 Kor 14:39 Därför, mina bröder, var ivriga att profetera
och hindra inte tungomålstalandet.

1 Tess 5:19-22 Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men
pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont.

Släck inte Anden
och förakta inte det profetiska, i många sammanhang är man rädd för det
profetiska eller man tycker tungomålstalandet är för extremt. Men det är klart
att Djävulen inte vill att vi använder de två mest kraftfulla andliga redskap
från Gud i att vara effektiva så som Jesu Lärjungar. Genom Anden bygger vi upp
oss själva och profeterar in Guds vilja i våra liv, (Rom. 8:26-27), men i det
att vi bygger en stark församling behövs det profetiska Ordet till vägledning,
uppmuntran och uppbyggelse. Profetior handlar inte om att peka på alla fel och
brister, eller bara alla Djävulens gärningar, vilket en del tror är det
profetiska. Nej, det är till församlingens uppbyggelse. Men inte minst en tröst
på det personliga planet.

Samtidigt varnar
bibeln oss att inte tro allt för att det säger sig vara profetiskt utan vi skall
pröva alla profetiska ord och anden bakom dem. Släck inte Anden, förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, . Därför när du hör ett
profetiskt ord ta det till ditt hjärta och be över det innan du går till
handling. Oftast kan vi först uppfatta det på ett sätt för att efter att
begrunda det och bett över det får en helt annan bild. Men NO 1, förakta inte
det profetiska, sträva istället efter att få det och verka i det. Samt hitta andra troende som också verkar i
det profetiska så att ni tillsammans kan hjälpa varandra att komma rätt. Precis
som Jesus sände ut lärjungarna två och två, ska vi hitta någon att verka
tillsammans med så att vi inte blir förledda in på felaktiga spår. Så att det
finns någon där som kan avgöra och pröva det som sägs. Så ett bra kännetecken
på en profet är att han/hon hör till en lokal församling. Där det finns en
pastor som tror på det profetiska och stödjer de olika nådegåvorna i sin
församling, utan att dessa får ta överhand.

1 Joh. 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva
andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.

1 Kor 14:29 Två eller tre profeter skall tala, och de andra
skall pröva det som sägs.

Upp. 3:22 Den som har öron må höra vad Anden säger till
församlingarna.”