Söndag 2 april

Mission i andens kraft – gåvor till
tjänst

Tidigare delar i
serien har vi talat om att vi är beroende av den helige Ande för att utföra
Jesu Missionsbefallning i Mark. 16:15-18, men också att Jesus sa till sina
lärjungar i Apg. 1:4–5 att de skulle vänta på den utlovade hjälparen. Därefter
har vi sett på vad den Helige Ande ger till oss för att utföra missions
befallningen, dels den profetiska smörjelsen. Till att höra vad Gud har att
säga sin församling idag, men också till vägledning till att betjäna varandra.
För att så tala om nådegåvorna som verkligen är Guds kraftgärningar som den
helige Ande låter verka i våra liv. Precis som Jesus talade om att dessa tecken
ska följa er som troende när ni går ut och predika evangeliet och gör
lärjungar. Som sagt kan vi göra mycket av hans befallning i egen kraft men det
har en benägenhet att bli en typ av socialt hjälparbete, som är bra men det är
bara i andens kraft vi kan se människors liv bli totalt förvandlade till både
kropp, själ och ande. Idag går vi vidare och ser på gåvorna till att tjäna.

Den helige Ande
utrustar inte bara oss troende till att gå ut och göra kraftgärningar utan han
kallar oss till att betjäna varandra i församlingen. Rent av uppmanar oss att
göra det med excellent och noggrant, fyllda av hans vishet och kunskap som just
är nådegåvorna.

Apg. 6:3 Nej, bröder, utse bland er sju män som har gott
anseende och är uppfyllda av Ande och
vishet
, så ger vi dem den uppgiften.

1 Tim. 3:8–10 Församlingstjänarna skall på samma sätt vara
allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter
pengar. De skall äga trons hemlighet i
ett rent samvete
. Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli
församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem.

Här nämns viktiga
kriterier för att få tjäna i församlingen som är nära förbundet med just
nådegåvorna som vi undervisade om förra gången. Hur vi med den helige Ande kan
betjäna varandra i församlingen så att denna byggs upp till att vara en
välsignelse för alla de troende som kommer till den. Där du och jag är alla
lärjungar kallade av Jesus att tjäna, så som att den störste av er är den som
tjänar de andra.

1 Tim. 3:13 De som sköter
sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron

på Kristus Jesus.

Matt. 25:21 Hans herre sade till honom: Bra, du gode och trogne tjänare. Du har
varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres
glädje!

Att som lärjunge
tjäna behöver vi just den helige Andens hjälp och han är en ande inte flera som
vi har visat på tidigare. Han ger gåvor (uppgifter) efter den nåd vi har fått.
Nåden i frälsningsverket och i samklang med den kallelse Gud har över våra liv.
Men uppgifterna som vi är satta till att göra i församlingen är olika, men det
är den helige Ande som utrustar oss till att göra dem.

Rom 12:6–10 Vi har
olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva skall profetera i överensstämmelse med tron. Den
som har gåvan att tjäna skall tjäna
i sin uppgift. Den som undervisar skall
undervisa i läran
. Den som förmanar
skall göra det i den uppgiften. Den som delar
ut gåvor
skall göra det utan baktankar. Den som leder församlingen skall vara nitisk, och den som utövar barmhärtighet skall göra det med
glatt hjärta. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda, håll fast vid det
goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning.

Dessa sju gåvor
till tjänst är intressanta att se närmare på, dels att just den profetiska
återkommer också i denna beskrivning. Paulus understryker verkligen hur viktigt
det är att vi förstår det profetiska och hur viktigt det profetiska faktiskt är
genom hela bibeln. Men inte minst att den som profeterar ska göra det i nivå
med sin tro och inte sträcka sig utanför sin kunskap och förståelse. Sedan
fortsätter han med att rada upp just gåvan att tjäna; en mycket praktisk gåva
som söker möjligheter att hjälpa och ser behoven som behöver mötas. Oftast
mycket praktiska människor som har kunskapen och vet hur man finner
lösningarna. Att tjäna i församlingen skulle vara det mest naturliga för varje
troende. Också ett kännetecken för en församlingsledare. Undervisningens gåva
är dels en del av det profetiska men också mycket praktisk i att kunna
undervisa, typisk en lärartjänst men också nyttig i en hemgrupp att kunna
undervisa och då i linje med läran. I församlingen behövs också dem som
förmanar, de kan oftast upplevas jobbiga och kanske rent av tas för att vara
negativa. De sätter alltid sitt finger på de ömma punkterna, men det behövs så
att saker och ting kan fungera bättre. Den som delar ut gåvor har oftast en
fantastik välsignelse över sitt liv där allt de tar i blir mer och i överflöd
så att de kan ge mer. I allt de gör så tänker de alltid på vem kan behöva detta
framför sig själv. Vi ger inte för att få något tillbaks utan ger utifrån
Andens ledning och frimodighet. Den som leder församlingen ska göra det
nitiskt, likt en företagare som försakar allt annat för att hans företag ska
bli framgångsrikt. Den barmhärtige gör det av ett glatt hjärta, denne vill bara
hjälpa människor och upplever inte det som betungande. Många evangelister har
denna gåva och kan ibland överdriva det något, därav ser vi ibland att olika
missioner blir mer ett socialt hjälparbete istället för ursprungstanken att se
människor frälsta.

Så oavsett vad den
helige Ande ger dig förmåga (gåva) till att göra så är det till att tjäna som
lärjunge i församlingen. Där vi alla är så som lemmar i en kropp som har olika
men unika uppgifter som måste till för att hela kroppen ska fungera. Detsamma i
församlingen; din uppgift och plats är unik och den helige Ande placerar dig
precis där du ska vara för att kunna verka i den tjänst han tilldelar dig till
att bygga församlingen. En pastor eller ledare kan inte själva bygga en församling
då blir det bara en tjänst, oftast förväntar vi oss just detta. Det är enbart
om vi som troende i församlingen bygger den tillsammans som det blir en levande
gemenskap. Alla är vi de levande stenarna som bygger Guds tempel, som består av
dig och mig.

Ta upp din kallelse
i den helige Ande till att tjäna i församlingen så som en trofast följare av
Jesus och det kommer leda dig till de visioner och drömmar som Gud har lagt ner
i ditt hjärta.

1 Pet 4,10 Tjäna
varandra
, var och en med den nådegåva han har fått, som goda
förvaltare
av Guds mångfaldiga nåd.